Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • 50 PLUS • O projekcie

Wybór języka, Select language

Flaga polski Flaga Niemiecka

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Euroregion NISSE-NISA-NYSA Logo Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:Inwestujemy w waszą przyszłość Logo SN PL 2007-2013

Projekt "50 PLUS" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa

Treść

Projekt „50 PLUS” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 za pośrednictwem Wspólnego Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa na podstawie umowy nr ERN/PL/0021/1/2010/11 zawartej w dniu 3 listopada 2010 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. Wartość projektu wynosi 14.605 €.
Realizacja projektu rozpoczęła się dnia 2 listopada 2010 roku i potrwa do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

Historia powstania projektu
Idea projektu narodziła się jesienią 2009 roku podczas spotkań Dolnośląsko-Saksońskiej Grupy Roboczej – Podgrupy „Praca” jako propozycja podjęcia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu i wykluczeniu z rynku pracy osób w wieku 50 i więcej lat.
Ogólna koncepcja projektu została przedstawiona przez DWUP partnerom niemieckim podczas spotkania Grupy w Świdnicy w listopadzie 2009 roku. Miesiąc później, po dyskusjach i spotkaniu Grupy w Dreźnie, propozycja nabrała konkretnego kształtu. Prace nad projektem zamknięto podczas kończącego fazę przygotowania projektu spotkania w Zgorzelcu w czerwcu 2010 roku.

Cele projektu oraz sposoby ich osiągnięcia
Głównym założeniem projektu jest nawiązanie współpracy instytucji rynku pracy z obszaru Dolnego Śląska i Saksonii w zakresie wspierania osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat w celu umożliwienia im powrotu na rynek pracy i kontynuowania aktywności zawodowej. W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja, poświęcona wymianie doświadczeń i wzorców typu "best practice", zarówno pomiędzy urzędami pracy i jednostkami administracji publicznej, jak i jednostkami pozarządowymi, działającymi po obu stronach granicy. Uzyskane wzorce "najlepszych praktyk" promowane będą na stronie internetowej projektu, a także w formie dwujęzycznych materiałów rozpowszechnianych na płytach CD podczas transgranicznych spotkań dotyczących rynku pracy. Ten aspekt promocji i zapewnienia trwałości efektów projektu realizowany będzie także po zakończeniu jego realizacji. Przewiduje się, że w efekcie realizacji projektu uczestniczące w nim instytucje podniosą jakość i skuteczność realizowanych działań na rzecz zagrożonej marginalizacją grupy szczególnego ryzyka, jaką są osoby długotrwale bezrobotne w wieku 50 i więcej lat.

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych